ابراز محبت پیامکی

دوست عزیزی که این مطلب را میخوانی، اگر قول میدهی رازدار باشی میخواهم یک راز را به تو بگویم ولی باید قول بدهی به کسی نگویی!
حرف محرمانه من این است: اگر شماره ی همسرتان را با واژه ای عاشقانه در گوشی همراهتان ذخیره کنید آن لحظه ای که از هم دلخورید و می خواهید زنگ بزنیدتا دعوای حسابی با هم داشته باشید وقتیکه اسم همسر گلم یا همسر عزیزم را میبینید، فشار خونتان مقداری پایین می آید چون هیچ آدم عاقلی به همسر عزیزش هر حرف بی ارزشی را نمی گوید!