خانومانه

بعضی اوقات زمانی که همسرتان در خانه نیست، با خانواده همسرتان ارتباط برقرار كنيد و جویای حال آن ها شويد. این باعث می شود که خانواده همسر بپذیرند که برادر و یا پسر آن ها دراین ارتباط واسطه نبوده و خود عروسشان تمایل دارد که با آن ها ارتباط برقرار کند.