دوره حل مشکلات رفتاری هیجانی CBT

دوره حل مشکلات رفتاری هیجانی
CBT
برای اولین بار به سبک اسلامی
با حضور
دکتر داودی نژاد- دکتر صادقیان
موسسه پژوهشی مهرجویان

09158067746
ظرفیت محدود