صفحه اصلی / استاد صادقیان / «زنان نخوانند»

«زنان نخوانند»

image_pdfimage_print

تعلیم و تربیت
پیامبر خدا(ص):
پیش از آنکه زنان به زشتی فرمانتان دهند،شما آنان را به کار نیک نصیحت کنید.

امام صادق (ع):
زنان را با محبت علی (ع)پرورش دهید و بگذاریدآنان پاکدل باقی بمانند.

پیامبرخدا(ص):
حق زن بر مرد این است که اورا سیر کند،لباس بپوشاند،نماز وروزه وزکات را اگردرمال زن حق زکاتی است به او یاد دهد،وزن نیزدراین کارها با او مخالفت نورزد.

پیامبرخدا(ص):
به زنان ریسندگی وسوره ی نوررا بیاموزید.

روش تعلیم و تربیت
حضرت امیرالمومنان علی (ع):
گناهکار رابا خوش رفتاریت اصلاحش کن و با خوش رفتاریت به راه خیر راهنماییش نما.

حضرت امیرالمومنان علی (ع):
بپرهیز ازاینکه سرزنش را تکرار نکنی،زیراموجب گناه می شودو سرزنش را بی ارزش و سست وسبک می کند.

خوش رفتاری وخوش اخلاقی
پیامبرخدا(ص):
سفارش مرا درباره ی نیکی به زنان بپذیرید.

پیامبرخدا(ص):
شایسته ترین مردم از نظر ایمانی،خوش اخلاق ترین ومهربان ترین آنان با خانواده اش است و من مهربان ترین شما با
خانواده ام هستم.

پیامبرخدا(ص):
بهترین شما خوش رفتار ترین شما با خانواده اش است و من خوش رفتار ترین شما با خانواده ام هستم.

امام صادق (ع):
هر کس با خانواده اش خوش رفتار باشد،خداوند بر عمرش بیافزاید.

حضرت امیرالمومنان علی (ع):
همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما،تازندگی ات با صفا شود.

آزار نرساندن
پیامبرخدا(ص):
بازنان مهربانی کنیدو دلهایشان را به دست آورید تا با شما همراهی کنند وآنان را مجبور و خشمگین نکنید.

پیامبرخدا(ص):
بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده ی خود خشن و متکبر نباشد و بر آنانان ترحم کند وخانواده ی خود را نوازش دهند وبه آنان آزار نرسانند.

توهین نکردن
پیامبرخدا(ص):
برادرم جبرئیل به من خبر می داد و همواره سفارش زنان را می کرد تا آنجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست به زنش حتی “اُفّ “هم بگوید.

خوش گفتاری
حضرت امیرالمومنان علی (ع):
با زنان خوش گفتار باشید،تا ایشان نیز خوش رفتارباشند.

حضرت امیرالمومنان علی (ع):
به زیبایی و نیکی سخن بگویید تا به زیبایی و نیکی پاسخ آن را بشنوید.

اظهار محبت و دوستی
پیامبرخدا(ص):
هر بنده ای که ایمانش به خدا بیش تر باشد،به همسرش بیشتر اظهار علاقه و محبت می کند.

امام صادق (ع):
هر کس دوستی اش نسبت به ما،خاندان عصمت وطهارت بیشتر باشد،به همسرش نیزبیشتر دوستی می کند.

امام صادق (ع):
…تمام همٌ وغم زن به سوی مرد معطوف است،پس همسران خود را دوست بداریدوبه آنان محبت کنید.

امام صادق (ع):
کسی را که دوست داری به او بگو،زیرا این اظهار دوستی،عشق وعلاقه ی شما نسبت به هم افزونتر ومستحکم ترمی کند.

پیامبرخدا(ص):
گفتار شوهر به همسرش”من تو را دوست دارم”هرگز از قلب زن بیرون رفتنی نیست.

سازگاری
پیامبرخدا(ص):
زن برای شوهر خوددلبر و معشوق است،پس هر کس زن گرفت باید با او سازگاری داشته باشد و از او مواظبت نماید واورانوازش کند.

بردباری
امام صادق ازپدرانش(ع)از پیامبر خدا(ص):
کسی که بد اخلاقی زن را به امید ثواب آن تحمل کند،خداوند ثواب شکرکنندگان را به او عطا می کند.

پیامبرخدا(ص):
هرمردی که کج خلقی زنش را تحمل کند،خداوند به او همانپاداشی رامیدهد که به حضرت داوود برای صبرش بر بلا عطا فرمود.وهر زنی که کج خلقی مردش را تحمل کند،خداوند به اوثواب آسیه را(دختر مزاحم وهمسر فرعون)عطا فرماید.

احترام گذاشتن
پیامبرخدا(ص):
هر کس زن بگیردباید به او احترام بگذارد.

کتک نزدن
پیامبرخدا(ص):
هرکس به صورت زنش سیلی بزند،خداوندبه«مالک»آتشبان جهنم دستور
می دهد تا هفتاد سیلی به او بزند.

پیامبرخدا(ص):
چگونه یکی از شما همسرش را میزند و سپس او را درآغوش خود می گیرد؟!

پیامبرخدا(ص):
من در شگفتم از مردی که همسرش را کتک میزند در حالی که خود به کتک خوردن سزاوار تر است.

پیامبرخدا(ص):
هر مردی که همسرش را بیش از سه بار در عمرش کتک بزند،خداوند او را از میان تمام مردم محشر چنان رسوا میکند که اولین وآخرین انان به وی بنگرند.

< strong> قهر نکردن بیش از سه روز
پیامبرخدا(ص):
قهر کردن نباید بیش از سه روزباشد.

توجه به توانایی های زن
حضرت امیرالمومنان علی (ع):
زن را به کاری که بیش ازطاقت اوست وبا وی سازگار نیست دستورنده… .

حضرت امیرالمومنان علی (ع):
…زنان امانت الهی در نزد شما هستند،به آنان زیان نرسانید و برایشان سخت نگیرید.

کمک کردن
پیامبرخدا(ص):
هرکس از خدمت به خانواده اش روی برنتابدوشکایت نکند،این کارکفاره ی گناهان بزرگ و خاموش کننده ی خشم الهی و مهریه ی حورالعین و زیاد کننده ی حسنا و درجات اوست.

تامین مخارج ونیاز های اقتصادی
امام رضا (ع):
کسی که از راه حلال برای تامین رفاه خانواده اش تلاش می کند،همانند مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند.

امام رضا (ع):
برای مرد شایسته است که در زندگی خانواده اش گشایش و توسعه دهد،تا اعضای خانواده مرگ او را آرزو نکنند.

پیامبرخدا(ص):
هر کس به حقوق خانواده ی خودرسیدگی نکند،ملعون است و ملعون.

امام صادق ازپدرانش(ع)از پیامبر خدا(ص):
کسی که در زندگی اش میانه روی کند خداوند او را روزی می دهد،و کسی که ریخت و پاش کند خداوند او را(ازروزی)محروم می کند.

پیامبرخدا(ص):
مؤمن طبق میل خانواده اش غذا می خورد.

نظافت وآرایش
امام باقر(ع):
همان گونه که مردان دوست دارند زینت را درزنانشان ببینند،زنان نیز دوست دارند زینت را درشوهرانشان ببینند.

عفت مرد
پیامبرخدا(ص):
نسبت به زنان دیگر عفت داشته باشید،تادیگران نسبت به زنان شما عفت داشته باشند.

خوش بینی و خوش گمانی
حضرت امیرالمومنان علی (ع):
ازغیرت ورزی بی جهت دوری کن،زیرا این کارفرد خوب وصالح را به سوی زشتی و فساد می کشاند،و فردپاکدامن رابه سوی شک و گناه متمایل می سازد.

خوابیدن در خانه ی خود
پیامبرخدا(ص):
جوانمردانه نیست که مردی درشهر خود وخانواده اش باشد ،ولی در غیر خانه ی خود بخوابد.

کیفیت ورود به خانه
امام صادق(ع):
وقتی شوهربه خانه وارد می شود باید به خانواده اش سلام کند،وقبلا با صدای کفش یا با سرفه کردن،خانواده اش را ازآمدن خودخبر دهد،مبادا چیزی را ببیند که او را ناخوش آید.

«مردان نخوانند»
جلب رضایت
امام باقر(ع):
برای زن هیچ شفاعتی درپیشگاه پروردگارش به اندازه ی رضایت شوهرش سودمند تر نیست.

ناشکری نکردن
امام صادق(ع):
هرزنی که به شوهرش بگوید:هرگز من از تو خیری ندیدم،(ثواب)اعمالش از بین می رود.

اذیت نکردن
پیامبرخدا(ص):
زنی که شوهرش را اذیت کند خداوند نماز وکارنیک زن را قبول نمی کند تا اینکه به مرد کمک نماید و او را راضی کند،اگر چه این زن تمام عمر را روزه بگیرد ونماز بخواندوبندگان را آزاد نماید واموالش را درراه خدا انفاق کند.واین زن نخستین کسی است که وارد جهنم می شود.سپس حضرت فرمودند:مرد نیز چنین عذابی دارد اگر زنش را اذیت وبه اوستم کند.

بردباری
پیامبرخدا(ص):
هیچ زنی نیست که در برابرکلمه اش از شوهرش شکیبا باشد،مگرآنکه خداوند به جای هرکلمه ای پاداش روزه دارومجاهددرراه خدای بزرگ را برای او می نویسد.

درباره حمید صادقیان

دکتر حمید صادقیان پژوهشگر ، استاد روانشناسی ، مشاور خانواده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری