صفحه اصلی / استاد صادقیان / زندگی تان را متحول کنید
mseza72

زندگی تان را متحول کنید

با مطلبی کاربردی وفوق العاده اثر گذار در ارتباطات بین زن وشوهر شما را آشنا خواهم کرد .هر کدام از مطالب می تواند هر آن وهر لحظه زندگی شما را لذت بخش وسرشار از صفا وصمیمیت کند .هموار لبتان پر خنده باد.
زندگی زیباست کو چشمی که زیبایی ببیند
کو دل آگاهی که در هستی دل آرایی ببیند
صبح ها تاج طلا را بر ستیغ کو یابد
شب گل الماس را بر سقف مینایی ببیند
شکوه ها از بخت دارد خدا را در بی کسی ها
شادمان آن که خدا را وقت تنهایی ببیند
زشت بینان را بگو در دیده خود عیب جویند
زندگی زیباست کو چشمی که زیبایی ببیند
آنچه خانمها دوست دارند آقایان عمل کنند

اگر دوست دا رید همسرتا ن همواره به شما عشق بورزد و شما را مورد محبت و حمایت قرار دهد فقط به د نبا ل انجا م کارهای بزرگ برای ا و نبا شید بلکه کارهای جزیی هم اهمیت فراوا ن دارند و با ا نجام آنها برا حتی میتوانید مورد اعتماد و تقد یراو واقع شوید .

در فهرست زیر به چند مورد از کارهای جزیی وکوچک اشاره شده که مرد میتواند برای پر نگه دا شتن مخزن عشق زن آنها را انجام دهد :

۱- به محض ا ینکه وارد خانه شد ید پیش ا ز انجا م هر کاری همسرتان را پیدا کنید و او را در آغوش بگیرید .
۲- ا ز قیافه و ظا هرش تعریف وتمجید کنید .
۳- از او سؤالات خاصی را در مورد کارهای روزمره اش که انجام داده است بپرسید تا نشان دهید که به کارها یی که قصد انجام آ ن را داشته توجه دارید . ( مثلا : پیش د کتر رفتی یا نه؟)
۴- به احساسات او پی ببرید و در مورد آ ن صحبت کنید . ( مثلا: امروز خوشحال به نظر می آیی! – انگار خسته ای !-و یا امروز چه خبر ؟ )
۵- برای ا و بیشتر از فرزندانتان اهمیت قایل شوید و کاری کنید که بچه ها بدانند شما ا ول از همه به همسرتا ن توجه دارید .
۶- ا گر می خوا هید خانه را ترک کنید یا چرت بزنید به او خبر بدهید .
۷- وقتی خانه را ترک می کنید ا ز ا و بپرسید که آیا چیزی لازم ندارد . اگر چیزی خواست یادتان با شد که از فروشگاه آ ن را بخرید .
۸- وقتی خانه را ترک میکنید او را ببوسید و ا ز ا و خداحافظی کنید .
۹- از محل کار به ا و زنگ بزنید و حا لش را جویا شوید یا موضوع هیجان انگیزی را برای او تعریف کنید .
۱۰- وقتی میخواهید د یرتر به منزل بروید به ا و زنگ بزنید و خبر دهید

اگرعمل کرده اید ادامه دهید
۱-دست کم روزی چند با ر به ا و بگویید که تو را دوست دارم .
۲-روزی چهار با ر ا و را در آ غوش بگیرید .
۳-بدون آ نکه با او نزدیکی کنید او را نوازش کنید ومحبت خویش را به او ابراز نمایید .
۴-وقتی دست یکدیگر را گرفته اید دستتان را بی حا ل و شل نگه ندارید .
۵-با ا و به گونه ای رفتار کنید که در اوایل ازدواج رفتا ر می کردید .
۶–گاهی اوقات وقتی با ا و صحبت می کنید دست خود را روی بازوا نش قرار دهید وا ورا لمس کنید
۷-اگر دوست داشت بدن او را ماساژ دهید.
۸- با نوشتن نامه یا سرودن ا شعار عاشقانه او را به وجد آورید .
۹- فرصت خا صی را فراهم آورید که با هم تنها با شید .
۱۰- در لحظاتی که با هم خلوت کرده اید ویا زما نی که ا و در حال ابراز احساسات ناراحت کننده است به تلفن جواب ندهید .
۱۱-سعی کنید برای خوابیدن با هم در یک زمان به رختخواب بروید .
۱۲-پیش ا ز نزدیکی حما م کنید و ا گر دوست دارد به خود تا ن عطر وادکلن بزنید .
۱۳-در حضور دیگران به او بیشتر ا ز بقیه توجه کنید .
۱۴- در حضور دیگرا ن محبت خود را به ا و نشان دهید .
۱۵- کاری کنید که بداند وقتی ا ز ا و دور می شوید دلتان برایش تنگ می شود .

شماره ۳
۱- به زمانی که خسته و ناراحت است توجه دا شته باشید و بپرسید که می خواهد چه کاری را انجام دهد بعد در ا نجام بخشی ا ز آن کار به ا و کمک کنید .
۲- وقتی خسته است به او پیشنهاد کمک دهید .
۳- ا گر معمولا ا و شام درست می کند ویا نوبت ا وست که آن کار را بکند چنانچه می بینید خسته ویا واقعا گرفتار است به او پیشنهاد دهید که شما آن کار را به ا نجا م برسا نید .
۴- ا گر همیشه او ظرفها را می شوید گاهی اوقات شما این کار را ا نجا م دهید بویژه وقتی در آن روز خسته است .
۵- ا گر خسته است برای ا و چای آماده کنید .
۶- ا گر قصد دارد لباس بشوید لباسها را به کنار ما شین لباسشویی ببرید و به ا و پیشنهاد شستن لباسها را بدهید .
۷- به نظافت حمام و دستشویی بپردازید.
۸- کیسه زباله را بیرون از خانه بگذا رید .
۹- فهرستی ا ز کارهای تعمیری و وسایل خراب خانه را تهیه کنید و آن را به
دیوار اتاقتا ن بچسبانید . هر وقت فرصت آزادی بدست آوردید چند مورد از آن کارها را برای همسرتان انجام دهید . انجام آنها را زیاد به تعویق نیندازید .
۱۰- چاقوی آشپزخانه را تیز کنید .
۱۱- وسایل سنگین را شما حمل کنید .
۱۲- اگر جورابهایتان را می شوید خودتان این کار را بکنید .
۱۳- تختخواب را مرتب و اتاق خواب را نظافت نما یید .

شماره ۴
۱- وقتی ناراحت است به ا حساسا تش ا حترا م بگذا رید .
۲- بپرسید چه احسا سی دارد.
۳- وقتی رنجیده و آزرده خا طر می شود با ا و همفکری کنید وبگویید : متاسفم از
اینکه ناراحتی . بعد سکوت کنید . با این کار او می فهمد که شما نا راحتی او را درک می کنید . به او راه حل ارایه ندهید و نگو یید که شما در ناراحتی ا و تقصیری ندارید .
۴- بکوشید بدون ارایه توصیه های نا خوا سته به مدت بیست دقیقه به حرفهای او گوش کنید ( در آن مدت روز نامه نخوانید و یا هیچ کار دیگری انجام ندهید )
۵- وقتی با شما صحبت می کند مجله را کنار بگذا رید و یا تلویزیون را خاموش کنید و کاملا به حرفهای او توجه کنید .
۶- وقتی با شما ( مدتی طولانی ) صحبت می کند صبور و با حوصله با شید . در آن زمان به ساعت خود نگاه نکنید .
۷- به حرفهای ا و گوش کنید و سوالاتی را از او بپرسید .
۸- وقتی به حرفهای ا و گوش می دهید تماس چشمی خود را با ا و حفظ کنید .
۹- وقتی به حرفهای ا و گوش می دهید به منظور نشان دادن توجه لابلای صحبتها یش بگویید : آها – خوب و …
۱۰- اگر ا ز کسی ناراحت است ا ز همسرتا ن طرفداری کنید .
۱۱- اگر ا ز شما در خوا ست کمک حمایت کرد بی آنکه در خواست او را نا بجا تلقی کنید به او پاسخ مثبت دهید .

شماره ۵
۱- وقتی کاری برای شما انجا م می دهد تشکر خود را ا ز ا و ابراز کنید .
۲- ا گر مدتی بیمار بوده است بپرسید در حال حا ضر حا لش چطور است و چه احسا سی دارد .
۳- به کارهای روزمره او علاقه نشان دهید . مثلا به کتابها یی که می خواند و یا به ا فرادی که با آنها در ارتباط است .
۴- مطا لبی از روز نامه را که او به آن علا قمند است با صدای بلند برای ا و بخوانید و یا برایش جدا کنید .
۵- ا گر کسی پیام تلفنی برای ا و می گذارد آن را با خطی خوش بنوسید .
۶- وقتی آرایشگاه می رود یا موهایش را کوتاه می کند ا ز ا و تعریف کنید .
۷- به لطیفه هایی که می گوید بخندید .
۸- با هم ورزش کنید حتی اگر مدت آن کوتاه باشد .
۹- بدون همراه بردن بچه ها با او به پیاده روی بروید .
۱۰- در هوای سرد و زمستانی شما بخاری را روشن کنید .
۱۱- وقتی به همراه ا و تلویزیون تماشا می کنید مرتب با کنترل شبکه ها را عوض نکنید .
۱۲- ا گر اتو مبیل دارد آن را بشویید .
۱۳- ا و را به مراسم جشن و مهما نی ببرید .
۱۴- فرصتی را فراهم آ ورید که بتوانید هر دو با هم لباس بپوشید .
۱۵- وقتی د یر می کند یا تصمیم می گیرد لبا سش را عوض کند او را درک نمایید .
۱۶- در منا سبتهای ویژه مثل سالگرد ازدواج یا روز تولد برای او یادداشتی بنویسید .
۱۷- در مرا سم و منا سبتهای ویژه از او عکس بگیرید .
۱۸- برای او هدایای کوچکی مثل یک بسته شکلات یا ادکلن بخرید .
۱۹- برای ا و لباس بخرید .
۲۰- علاوه بر منا سبتهای ویژه در مواقع دیگر نیز برای تنوع به او شاخه گلی هدیه کنید .
۲۱- برای ا و شیرینی یا دسری که دوست دارد ا ز بیرون بخرید .
۲۲- به نو شیدنی مورد علاقه او توجه داشته با شید تا در هنگام سفارش دچار مشکل نشوید .
۲۳- منتظر روز تعطیل نشوید و پیشاپیش در روزهای قبل از آن برای آن روز برنامه ریزی کنید و از او نظر خواهی کنید .
۲۴- برای رفتن به بیرون از شهر و منا طق تفریحی و ییلاقی برنامه ریزی کنید .
۲۵- ا و را به سفر های کوتاه ببرید .
۲۶- در هنگام سفر چمدانها را شما حمل کنید و در اتو مبیل بگذا رید .
۲۷- ا تومبیل خود را بشویید و هر گاه می خوا هید با همسرتان جایی بروید داخل آن را تمیز کنید .
۲۸- پیش از مسافرت برنامه ریزی کنید که ا و مجبور نباشد با دست پاچگی به کارها سر و سامان بدهد .
۲۹- وقتی به همراه ا و با ا تو مبیل بیرون می روید به مسیرها یی که می خواهید بروید پیشاپیش توجه داشته با شید .
۳۰- با احتیا ط و آهستگی رانندگی کنید و به خواسته های ا و ا حترام بگذا رید تا با آرامش خیال در صندلی جلوی اتومبیل بنشیند .
۳۱- در سفرهای طولانی ازاو بخواهید را نندگی کند .
۳۲- وقتی در هتل اقامت دارید به مهماندار هتل بگویید که نوشید نی یا گل مورد علاقه همسرتان را داخل اتاق بگذارد . در مجموع از ا و بپرسید که چه کار دیگری می توانید برای ا و انجا م دهید .
به شیوه ای با هم گفت و گو کنید که نشان دهید خواهان رسیدن به خواسته هایش و نیز خواسته های خویش هستید .

شماره ۱
حالا نوبت خانمهاست به نکات زیر عمل کنید و قلب شوهرتان را تسخیر کنید
۱- وقتی مرد احسا س کند مورد ستایش و تحسین واقع شده است اطمینا ن خا طر پیدا می کند و خود را وقف همسرش می نماید .
۲- رمز و را ز نیرو بخشیدن به مرد آ ن است که هیچگاه سعی نکنید در صدد تغییر یا اصلاح و پیشرفت او بر آ یید. شما ممکن است حتما بخوا هید او را تغییر دهید ولی هیچ کاری در این مورد انجا م ندهید . فقط زمانی این کار را بکنید که او بطور مستقیم و به شکل خا صی ا ز شما تقاضای توصیه نماید . از این راه امکان تغییر او وجود دارد .
۳-توجه داشته باشید که مرد زمانی که مرتکب اشتباه می شود یا همسر مورد علاقه اش را ناراحت می کند بیش از هر زمان دیگری آماده جر و بحث است . در این مواقع اگر مرد احساس پریشا نی یا تاسف و شرمند گی می کند بیشتر به محبت زن احتیاج دارد .
۴-مرد بطور غریزی میل دارد که تمام توان خود را بر روی یک کار بزرگ متمرکز نماید و به کارهای جزیی کمتر اهمیت دهد و زن نیز باید این تمایل غریزی مرد را بپذ یرد . وقتی زن آن را بپذ یرد دیگر عدم انجام کارهای جزیی ا ز سوی شوهرش برای او درد ناک و رنجش آ ور نخواهد بود و به جای آنکه ا ز شوهرش دلگیر شود به گونه ای سا زنده می تواند برای رفع مشکل با او همکاری نماید . او می تواند به شوهرش بفهماند که از کارهای جزیی و تلاش و سختکوشی ا و سپاسگزار است .
۵-اگر زن از کارهای شوهرش قدر دا نی نکند مسلم است که زحمات زن در خانه بی ا رزش و بی اهمیت جلوه می کند .
۶-وقتی که مرد شرایط روحی خوبی ندارد به گو نه ای با ا و رفتار کنید که گویی تند بادی گذرا و موقتی است .

image_pdfimage_print

درباره حمید صادقیان

دکتر حمید صادقیان پژوهشگر ، استاد روانشناسی ، مشاور خانواده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری