صفحه اصلی / آرشیو تگ نمره

آرشیو تگ نمره

تاثیر مثبت

mseza4

خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن پر احتیاطی معلم خود را صدا کرد. خانم معلم، دانش آموز را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان از ۱۰۰ نمره ۵۹ ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری